Regulamin Fishster

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Fishster jest serwisem internetowym, którego właścicielem jest Decathlon spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Geodezyjnej 76, 03–290 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000007163, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 9511855233, REGON 013102058, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie 8 859 465,00 zł, będąca usługodawcą w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r. poz. 123) (dalej: Decathlon).
 2. Regulamin reguluje zasady korzystania przez Użytkowników z Fishster oraz oferowanych przez Administratora aplikacji, funkcji, usług, technologii i oprogramowania (dalej: Usługi), z wyjątkiem sytuacji, w których wyraźnie zostało stwierdzone, że zastosowanie mają odrębne postanowienia a nie niniejszy Regulamin.
 3. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usług oferowanych przez Decathlon w ramach Fishster.
 4. Prawa autorskie do Fishster należą w całości do Decathlon.

§ 2. DEFINICJE

Użyte w treści niniejszego Regulaminu terminy pisane wielką literą mają znaczenie nadane poniżej, chyba że z treści Regulaminu wyraźnie wynika inne znaczenie:

Administrator – spółka Decathlon spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Geodezyjnej 76, 03 –290 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000007163, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 9511855233, REGON 013102058, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie 8859465,00 zł, będąca usługodawcą w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r. poz. 123).

Portal albo Fishster – prowadzony przez Administratora serwis internetowy, dostępny w domenie internetowej www.fishster.pl, służący do pubpkowania Ogłoszeń oraz zawierania umów dotyczących przedmiotu Ogłoszenia.

Użytkownik – posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Administratora w ramach Platformy Fishster.

Organizator lub Sprzedający – każdy zarejestrowany użytkownik na Platformie, który pubpkuje Oferty oraz wszelkie powiązane informacje na stronie internetowej www.fishster.pl.

Kupujący lub Kpent – Użytkownik podejmujący działania zmierzające do nabycia lub nabywający Wydarzenie w ramach Fishster.

Oferta – propozycja zawarcia umowy sprzedaży Wydarzenia na warunkach określonych przez Sprzedającego, w szczególności cenę i opis oferowanego Wydarzenia, po wykorzystaniu i za pomocą funkcjonalności dostępnych w ramach Fishster.

Ogłoszenie – informacja dostępna na Platformie dotycząca Wydarzenia.

Transakcje – procedury zawierania i wykonywania umów sprzedaży Wydarzeń pomiędzy Użytkownikami w ramach Fishster.

Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi, identyfikowana za pomocą adresu e –mail, część Platformy, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Platformy.

Rejestracja – procedura zakładania Konta przez Użytkownika.

Regulamin – niniejszy regulamin Platformy Fishster określający zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora.

§ 3. REJESTRACJA KONTA I LOGOWANIE

 1. Możliwość korzystania przez Użytkownika ze wszystkich Usług oferowanych przez Decathlon za pośrednictwem Portalu, wymaga zarejestrowania na stronie internetowej www.fishster.pl.
 2. Osoby fizyczne, a także osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w celu Rejestracji, powinny wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie: adresu e–mail (login) oraz hasła.
 3. Rejestracji osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, a także wszystkich dalszych czynności dotyczących tych podmiotów na Platformie, może dokonać osoba, która jest umocowana do dokonywania w jej imieniu wszelkich czynności związanych z Rejestracją.
 4. Zawarcie umowy pomiędzy Użytkownikiem a Decathlon, której przedmiotem są Usługi świadczone przez Decathlon w ramach Fishster, na warunkach określonych w Regulaminie następuje w chwili przyjęcia oferty Decathlon dotyczącej zakresu usług wskazanego w § 4 niniejszego Regulaminu, dokonanej poprzez zaznaczenie pola akceptacji Regulaminu w formularzu rejestracji.
 5. W wyniku prawidłowej Rejestracji Decathlon tworzy dla Użytkownika Konto przypisane do loginu (adres email) podanego w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po podaniu na stronie internetowej www.fishster.pl loginu i hasła (logowanie).
 6. W celu prowadzenia sprzedaży Organizator zobowiązany jest podać po dokonaniu rejestracji następujące dane: nazwę firmy, adres jego siedziby, telefon, numer NIP oraz numer rachunku bankowego, na który mają być przelewane środki za sprzedane Wydarzenia po zakończeniu Wydarzenia.
 7. Konto zawiera dane Użytkownika podane przez niego w formularzu rejestracyjnym. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek z tych danych Użytkownik powinien niezwłocznie zaktualizować je, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego na stronie internetowej www.fishster.pl. Nie jest możliwe usunięcie przez Użytkownika jakichkolwiek danych w trakcie korzystania z usług Fishster (w szczególności od momentu uruchomienia strony Wydarzenia do zakończenia Wydarzenia i rozliczenia wszelkich płatności).
 8. Użytkownik może posiadać więcej niż jedno Konto, jednakże nie może ich wykorzystywać do dokonywania jakichkolwiek czynności stanowiących naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu.
 9. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków udostępnienia Konta osobom należycie umocowanym przez Użytkownika do działania w jego imieniu. Użytkownik powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta. Konta są niezbywalne.
 10. Decathlon pobiera opłaty za usługi udostępnione na stronie internetowej www.fishster.pl, z zastrzeżeniem usług bezpłatnych. Decathlon przed zawarciem umowy obejmującej odpłatne usługi poinformuje Użytkownika o wysokości opłaty. Użytkownik akceptując niniejszy Regulamin, wyraża zgodę na wszelkie zobowiązania o charakterze pieniężnym wynikające z faktu skorzystania z określonych usług udostępnionych w ramach Fishster opisanych w Regulaminie.
 11. Decathlon będzie dążyć do utrzymania dostępności serwisu Fishster bez przerw i zakłóceń z uwzględnieniem zasad przewidzianych niniejszym Regulaminem.
 12. Decathlon nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami (Organizatorem a Kupującym Wydarzenie). Użytkownicy są wyłącznie odpowiedzialni za wykonanie umów, które zawarli ze sobą przy wykorzystaniu serwisu Fishster.
 13. Decathlon nie ponosi odpowiedzialności za rzeczywistą tożsamość Użytkownika. Każdy Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za sprawdzenie faktycznej tożsamości innego Użytkownika.
 14. Użytkownik jest zobowiązany:
  1. do dostarczenia zgodnych z prawdą i nie wprowadzających w błąd informacji w trakcie Rejestracji i korzystania z Fishster oraz w komunikacji z innymi Użytkownikami;
  2. do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa oraz poszanowania wszystkich praw osób trzecich, w szczególności, Użytkownik nie może używać obraźliwych lub wprowadzających w błąd treści, niezależnie od tego do kogo są one kierowane, umieszczać na Platformie jakichkolwiek materiałów pornograficznych lub treści, które naruszają obowiązujące przepisy prawa, przesyłać niezamówionej informacji handlowej do Użytkowników.
 15. Użytkownik nie jest uprawniony do:
  1. wykorzystywania mechanizmów, oprogramowania ani skryptów na stronie internetowej www.fishster.pl, w celach innych niż prawidłowe korzystanie z Platformy – jednakże, Użytkownik może korzystać z interfejsów lub oprogramowania dostarczonych przez Decathlon w zakresie usług dostępnych na Platformie;
  2. blokowania, modyfikowania i kopiowania jakichkolwiek treści na stronie internetowej www.fishster.pl, chyba że działania takie są konieczne do prawidłowego korzystania z Fishster;
  3. wykonywania wszelkich działań, które mogą wpływać na funkcjonowanie infrastruktury Fishster, zwłaszcza działań, które mogą spowodować zakłócenie działania wspomnianej infrastruktury;
  4. wykorzystywania jakichkolwiek treści stanowiących własność Decathlon w celach innych niż korzystanie z Usług oferowany w ramach Fishster;
  5. wykorzystywania jakichkolwiek treści innych Użytkowników bez ich wyraźnej zgody.
 1. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym. W razie otrzymania przez Decathlon urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika, Decathlon może poinformować o tym Użytkownika i zablokować dostęp do tych danych. Decathlon nie będzie ponosić odpowiedzialności względem Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej.
 2. Użytkownik może rozwiązać umowę z Decathlon (dotyczącą określonego Konta) bez zachowania wypowiedzenia wysyłając zgłoszenie na adres kontakt@fishster.pl.
 3. Z ważnych przyczyn, w szczególności gdy Użytkownik, po uprzednim wezwaniu przez Decathlon nie spełnia swoich zobowiązań umownych wobec Decathlon umowa może zostać rozwiązana przez Decathlon za wypowiedzeniem, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia.
 4. Decathlon ma prawo do rozwiązania umowy z Użytkownikiem ze skutkiem natychmiastowym lub do zablokowania Konta w przypadku naruszenia istotnych postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 4. ZAKRES USŁUG FISHSTER

 1. Decathlon po Rejestracji i akceptacji niniejszego Regulaminu przez Użytkownika zobowiązuje się do świadczenia drogą elektroniczną: Usług dla Organizatorów oraz Usług dla Kupujących. Korzystając z Platformy Użytkownik zawiera z Decathlon umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. Użytkownik dokonujący zakupu Wydarzenia na Platformie zawiera umowę o świadczenie usług ze Sprzedawcą.
 2. Decathlon oferuje Sprzedawcy następujące usługi:
  1. udostępnienie Platformy wspierającej następujące procesy: promocję Wydarzenia w Internecie; obsługę techniczną sprzedaży;
  2. pośredniczenie w sprzedaży Wydarzenia na rzecz Sprzedawcy.
 3. Decathlon w ramach Platformy oferuje Kupującym następujące usługi:
  1. możliwość zakupu Wydarzenia od Sprzedawcy na stronie internetowej Platformy,
  2. możliwość rejestracji na Wydarzenie Organizatora na stronie internetowej,
  3. możliwość otrzymywania spersonalizowanych propozycji Usług w oparciu o aktywność na Platformie oraz historię zakupów Usług.

§ 5. OGÓLNE WARUNKI WYSTAWIENIA OGŁOSZEŃ

 1. Decathlon udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe w celu umożliwienia im zamieszczania na Platformie Ogłoszeń oraz zawierania umów dotyczących przedmiotu Ogłoszenia – na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Administrator nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami i nie gwarantuje, że Użytkownicy mają możliwość zawarcia lub wykonania tych umów.
 3. Zabronione jest kopiowanie treści i innych materiałów (plików graficznych, dokumentów itp.) będących częścią Ogłoszeń opublikowanych na Platformie w celu publikacji tych treści i materiałów na zewnętrznych, niezależnych od Platformy stronach internetowych lub wykorzystywania w inny sposób naruszający prawa osób trzecich lub Administratora.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie umów zawartych pomiędzy Użytkownikami Fishster.

§ 6. TRANSAKCJA

 1. Klient zainteresowany Wydarzeniem oferowanym przez Sprzedającego składa zamówienie mające charakter oświadczenia o przyjęciu oferty poprzez odpowiednie formularze zamieszczone na stronie internetowej Platformy z opublikowaną Ofertą.
 2. Jeżeli zamówienie, złożone przez Klienta, zostanie przyjęte przez Sprzedającego, strony zawierają umowę na warunkach określonych w ofercie lub na warunkach przez siebie ustalonych.
 3. Zapewnienie spełnienia szczególnych wymagań przewidzianych przepisami prawa, np. zachowania formy pisemnej bądź innej formy szczególnej dla ważności umowy, należy wyłącznie do stron umowy.
 4. Potwierdzeniem nabycia odpłatnego bądź bezpłatnego Wydarzenia będzie informacja wysłana na adres e–mail, który został wskazany podczas rejestracji, jak również informacja na Koncie Użytkownika.

§ 7. PŁATNOŚCI

 1. Cena Wydarzenia jest ustalana przez Sprzedawcę. Decathlon nie jest odpowiedzialny za cenę Wydarzenia określonej w Ofercie przez Sprzedawcę.
 2. Decathlon umożliwia dokonanie płatności za Wydarzenie, za pośrednictwem serwisu Stripe, zgodnie z regulaminem tego serwisu.
 3. W przypadku Wydarzeń, Decathlon pobiera wynagrodzenie (prowizję) od Organizatora w wysokości 10% od każdego zakupionego przez Użytkownika Wydarzenia.
 4. Przy organizacji większych Wydarzeń wysokość prowizji może być ustalona indywidualnie pomiędzy Decathlon a Organizatorem.
 5. Decathlon, za pośrednictwem Stripe przelewa otrzymaną sumę środków za sprzedaż Wydarzeń Organizatorowi pomniejszoną o opłaty należne Decathlon, w ciągu 7 dni po zakończeniu Wydarzenia. Środki są przelewane na rachunek bankowy Organizatora znajdujący się w Polsce (siedziba lub oddział w Polsce) na numer rachunku bankowego w formacie NRB/IBAN.
 6. Decathlon, na żądanie Organizatora, po zakończeniu Wydarzenia wystawia Organizatorowi fakturę VAT na kwotę prowizji za świadczone Usługi.
 7. Wygenerowana faktura VAT w postaci pliku PDF zostanie przesłana w formie elektronicznej do Organizatora na wskazany przy rejestracji adres e–mail.

§ 8. ODWOŁANIE, ZMIANA CZASU, MIEJSCA I PROGRAMU WYDARZENIA

 1. W przypadku odwołania Wydarzenia Organizator ponosi wyłączną odpowiedzialność za zwrot środków Kupującemu. W przypadku zmiany daty lub miejsca odbycia się Wydarzenia, o ile Kupujący zażąda zwrotu środków, Organizator ponosi również wyłączną odpowiedzialność za zwrot środków Kupującemu.
 2. W przypadku odwołania wydarzenia przez Organizatora, Decathlon przelewa otrzymaną sumę środków za sprzedaż Wydarzeń Organizatorowi pomniejszoną o prowizję należną Decathlon, w ciągu 7 dni po odwołaniu Wydarzenia.

§ 9. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne na stronach oraz podstronach Platformy stanowią przedmiot praw Decathlon lub Użytkowników. Wskazane elementy mogą stanowić przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Platformy materiałów wymaga każdorazowo zgody uprawnionego i nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać praw Decathlon lub Użytkowników.
 2. Każdy z Użytkowników przyjmuje do wiadomości, że zamieszczone przez niego treści, w tym zdjęcia, inne materiały stanowiące utwory lub przedmiot innych praw wyłącznych Użytkownika mogą być wykorzystywane przez Administratora w celu wykonania zawartej z Administratorem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez czas nieoznaczony na podstawie niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie takich materiałów przez Administratora uprawniającej do:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania materiałów – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy materiałów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których materiały utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  3. w zakresie rozpowszechniania materiałów w sposób inny niż określony w pkt 2 powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie materiałów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 3. Poprzez umieszczenie materiałów na Platformie, Użytkownik nieodpłatnie przenosi na Administratora prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do materiałów umieszczonych na Platformie przez Użytkownika.
 4. Użytkownik zamieszczający zdjęcia lub inne materiały przyjmuje do wiadomości, że ich rozmiar może być zmieniony celem dostosowania do wymagań Platformy.

§ 10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Odpowiedzialność za błędne wpisanie przez Użytkownika danych na Platformie, w szczególności danych adresowych, ponosi Użytkownik. W przypadku, gdyby Użytkownik zauważył błąd w podanych przez siebie danych po potwierdzeniu zamówienia, powinien skontaktować się z Decathlon.
 2. Całkowita odpowiedzialność dotycząca Wydarzenia leży wyłącznie po stronie Organizatora.
 3. Informacje na temat Wydarzeń, ilości dostępnych miejsc, ceny Wydarzenia i formy płatności są określane przez Organizatora. Decathlon nie ma wpływu na jakość tych informacji.
 4. Nazwę, adres oraz inne dane identyfikujące Organizatora, Kupujący Wydarzenie może uzyskać na Platformie.
 5. Decathlon nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Organizatora w stosunku do Kupujących Wydarzenie.
 6. Administrator nie odpowiada za informacje opublikowane na Platformie przez Organizatora.

§ 11. ODSTĄPIENIE I ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

 1. Świadczenie usług w ramach Platformy ma charakter bezterminowy.
 2. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę zawartą z Administratorem, dotyczącą wskazanego przez niego Konta, wysyłając zgłoszenie na dane kontaktowe Administratora. W tym przypadku, wszystkie dane Użytkownika zostaną usunięte w terminie do 14 dni od dnia zatwierdzenia formularza wypowiedzenia umowy.
 3. Rozwiązanie przez Użytkownika umowy z Administratorem, dotyczącej wskazanego przez niego Konta, odnosi skutek najwcześniej po upływie 60 dni od daty wypowiedzenia umowy (rozumianej jako dzień wypełnienia i zatwierdzenia formularza usunięcia Konta). Po upływie wskazanego terminu, logowanie się do Konta oraz korzystanie z usług dostępnych na Platformie w ramach Konta, nie będzie możliwe.
 4. W przypadku uporczywego naruszania Regulaminu przez Użytkownika, umowa może zostać rozwiązana przez Administratora za wypowiedzeniem, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia.
 5. Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie decyzji Administratora, Użytkownik nie jest uprawniony do ponownej Rejestracji Konta w ramach Platformy, bez uprzedniej zgody Administratora.

§ 12. KONTAKT I POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Użytkownik może kontaktować się z Administratorem w sprawie usług świadczonych drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu w formie:
  1. pisemnej na adres: Decathlon sp. z o.o., ul. Geodezyjnej 76, 03–290 Warszawa,
  2. elektronicznej przy użyciu formularza kontaktowego znajdującego się w zakładce Kontakt na stronie głównej Portalu.
 2. Administrator może kontaktować się z Użytkownikiem w formie:
  1. pisemnej na wskazany przez Użytkownika adres korespondencyjny,
  2. elektronicznej na wskazany przez Użytkownika adres e–mail,
  3. telefonicznej na wskazany przez Użytkownika numer telefonu.
 3. W przypadku, gdy zdaniem Użytkownika usługi świadczone na podstawie Regulaminu nie są realizowane przez Administratora lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu, może on złożyć zastrzeżenia w sposób określony w Regulaminie (Reklamacja).
 4. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego lub pisemnej. Reklamacja powinna zawierać co najmniej nazwę, pod jaką Użytkownik występuje, opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz wskazanie proponowanego sposobu rozstrzygnięcia Reklamacji.
 5. Administrator rozpoznaje Reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W przypadku, gdy Reklamacja nie zawiera informacji koniecznych do jej rozpatrzenia, Administrator zwróci się do składającego Reklamację o jej uzupełnienie w niezbędnym zakresie, a termin 14 dni biegnie wówczas od dnia doręczenia uzupełnionej Reklamacji.
 6. Odpowiedź na Reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e–mail przypisany do Konta danego Użytkownika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Administrator może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego Reklamację, adres e–mail, który nie jest przypisany do Konta Użytkownika, lub pisemnie na adres wskazany w Reklamacji.
 7. Użytkownik ma prawo odwołać się od decyzji podjętej przez Administratora w ramach Reklamacji (Odwołanie).

§ 13. ZMIANY REGULAMINU

 1. Administrator może w przypadku zmiany przepisów prawa lub w celu usprawnienia działania Platformy, a także w celu poprawy ochrony prywatności Użytkowników i zapobiegania nadużyciom, zmienić Regulamin lub uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach Platformy.
 2. Użytkownik zostanie powiadomiony o fakcie i treści zmian lub nowej wersji usług świadczonych w ramach Platformy.
 3. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie nie wcześniej niż w terminie 10 dni od dnia poinformowania o zmianie Regulaminu.
 4. Użytkownik może złożyć oświadczenie o akceptacji lub braku akceptacji nowego Regulaminu i rozwiązać umowę zgodnie z § 11 Regulaminu.